Czynności notarialne – kancelaria notarialna


Zgodnie z art. 1 i n. ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym i postępuje zgodnie z etyką zawodową oraz bezwzględnie przestrzega przepisów prawa. W praktyce oznacza to, że notariusz sporządza umowy notarialne, np. dotyczące zbycia nieruchomości, porozumień majątkowych czy spraw związanych z dziedziczeniem i spadkami (np. testament).


Akty notarialne, sporządzone przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przeprowadza się je w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnych w języku obcym, wykorzystując własną znajomość tego języka – wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych – lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Notariusz sporządza także odpisy aktów notarialnych.


Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Może to również zrobić w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Ma też obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.


Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz ma obowiązek udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności notarialnych.


Osobę, której odmówiono przeprowadzenia czynności notarialnej, należy pouczyć o prawie i trybie zaskarżenia odmowy, a na jej pisemne żądanie doręczyć w terminie tygodnia uzasadnienie odmowy.


Ustawa z 16 listopada 2000 r. „O przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” nakłada na notariusza przyjmującego od klienta dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro, obowiązek rejestracji tego typu transakcji, identyfikacji klientów oraz przekazywania tych informacji generalnemu inspektorowi informacji finansowej.


Usługi notarialne – zakres przeprowadzanych czynności notarialnych

Zakres czynności notarialnych reguluje art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie”.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. SPORZĄDZA AKTY NOTARIALNE,
  1. (w szczególności: umowy zbycia nieruchomości - darowizna, sprzedaż, zamiana, umowa spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, pełnomocnictwo, umowy majątkowe małżeńskie – tzw. intercyza, a ponadto czynności obejmujące spadek: testament, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, dział spadku),
 2. SPORZĄDZA AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA,
  1. (poświadczenie podpisu, poświadczenie za zgodność z oryginałem),
 3. SPORZĄDZA POŚWIADCZENIA,
 4. DORĘCZA OŚWIADCZENIA,
 5. SPISUJE PROTOKOŁY,
 6. SPORZĄDZA PROTESTY WEKSLI I CZEKÓW,
 7. PRZYJMUJE NA PRZECHOWANIE DOKUMENTY, PIENIĄDZE I PAPIERY WARTOŚCIOWE,
 8. SPORZĄDZA WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI DOKUMENTÓW,
 9. SPORZĄDZA – NA ŻĄDANIE STRON – PROJEKTY AKTÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW,
 10. WYKONUJE INNE CZYNNOŚCI PRAWNE, WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

Czynności notarialne – wymagane dokumenty i inne informacje

Przeprowadzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikami kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane, oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do notariusza wcześniej, czyli przed umówionym terminem jej dokonania. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Staranne przygotowanie przy zachowaniu przedstawionych zasad daje gwarancję, że planowana czynność będzie spełniała oczekiwania klientów.

Zgodnie z art. 17 i n. ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariusz jest zobowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których zyskał wiedzę, ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza, a ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza minister sprawiedliwości.

Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w zakresie określonym tymi przepisami.

Informacje pisemne i inne dokumenty wydaje się osobom, na których żądanie zostały dokonane czynności notarialne. Jeżeli wynika to z treści stosunku prawnego, wydaje się je stronie, której dotyczy czynność notarialna. W przypadkach przewidzianych prawem notariusz przesyła sądom i innym organom państwowym informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisy tych dokumentów. Informacji ustnych o dokonanych czynnościach notariusz może udzielić jedynie instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności.