Kancelarie notarialne Jeziorscy w Zgierzu

Kancelarie notarialne Barbary Jeziorskiej i Waldemara Jeziorskiego zlokalizowane są w budynku mieszczącym się w centrum Zgierza, co zapewnia łatwy dojazd z Łodzi i okolicznych miejscowości. Notariusz Barbara Jeziorska i notariusz Waldemar Jeziorski dokonują czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dbając o etykę zawodu oraz na podstawie zdobytego doświadczenia.

Notariusz jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości, wykonuje bezstronnie funkcje publiczne i zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy. Notariusz wzmacnia prawnie dokumenty i poświadcza, że strony rozumieją konsekwencje spisywanego dokumentu i akceptują jego obowiązywanie. Umowy notarialne są najsilniejszymi oświadczeniami woli w świetle prawa.

W ramach usług notarialnych kancelaria notarialna Jeziorscy zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia (APD). Można tu także skorzystać z wykonania odpisów aktów notarialnych oraz następujących czynności:

  • sporządzenia poświadczeń własnoręczności podpisu i daty pewnej,
  • spisania protokołów,
  • przygotowania protestów weksli i czeków,
  • przygotowania wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,
  • złożenia wniosków o wpis w Księdze Wieczystej.

Notariusze zajmują się również przechowywaniem papierów wartościowych, dokumentów i danych na nośnikach oraz doręczaniem oświadczeń. Na żądanie stron wykonane zostaną projekty akt i oświadczeń.

Czynności notarialne wykonywane są:

  • w języku polskim, jednak na życzenie strony mogą zostać dokonane w języku obcym – w obecności tłumacza przysięgłego;
  • w siedzibie kancelarii, ale z zastrzeżeniem wyjątkowych okoliczności, ustalonych wcześniej z notariuszem.

Przed wizytą w kancelarii notarialnej zalecany jest kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania oraz przekazania informacji o konieczności posiadania wymaganych dokumentów.

Kiedy należy udać się do notariusza?

Wizyta u notariusza jest niezbędna zawsze, kiedy umowa lub sprawa ma nabrać mocy prawnej i być uznawaną w urzędach i sądach. Korzystając z usług notarialnych, można sporządzić testament, spisać umowę spółki czy dokonać poświadczenia dziedziczenia. Urzędowego odpisu aktu można dokonać tylko w kancelarii notarialnej.

Notariusz pomoże również w sporządzeniu umów notarialnych:

  • darowizny,
  • kupna-sprzedaży,
  • przekształcenia prawa własności nieruchomości lub jej wyodrębnienia.

W kancelarii notarialnej można także podpisać intercyzę.

 

    kancelaria notarialna Jezierscy