Akty notarialne

Akty notarialne są formą dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie czynności prawnej i sporządzane są przez notariusza. Sporządza się je na podstawie oświadczeń woli stron, ich następnym odczytaniu i stwierdzeniu przez strony, że treść jest zgodna.

Wyjątek od tej zasady stanowi testament, ponieważ nie wymaga sporządzania aktu notarialnego. Jednak dzięki nadaniu mu tej formy, zyskuje się pewność dokładnego wypełnienia jego zapisów, a tym samym zyskuje się notarialne poświadczenie dziedziczenia i potwierdzenie nabycia spadku.

Akty notarialne składają się z pięciu części:

  1. komparycja aktu: data i miejscowość zawarcia aktu, dane stron wraz ze sposobem stwierdzenia tożsamości,
  2. właściwa treść aktu notarialnego,
  3. informacje o podatku, opłacie sądowej i taksie notarialnej,
  4. stwierdzenie o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu aktu,
  5. podpisy stron i notariusza.

Sporządzenie aktu notarialnego wymagane jest między innymi w przypadku:

  • przekazania prawa własności do nieruchomości przy jej sprzedaży,
  • nieodpłatnego przekazania innej osobie jakichś dóbr,
  • chęci ustanowienia użytkowania wieczystego lub ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  • umów spółek – komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czym jest wypis aktu notarialnego?

Sporządzone akty notarialne pozostają w kancelarii notarialnej, a strony otrzymują na własność wypis aktu notarialnego, który jest dosłownym powtórzeniem aktu i ma moc prawną. Każdy wypis aktu notarialnego otrzymuje indywidualny numer wpisywany do repertorium, jest znitowany i zszywany nicią. Przed wydaniem wypisu jest on na każdej stronie parafowany i opieczętowany pieczęcią tuszową, a na ostatniej – suchą.

Kancelaria notarialna zajmuje się przekazaniem wypisów aktów notarialnych do odpowiednich instytucji (sądy, urzędy skarbowe, urzędy gmin).

Odpis aktu notarialnego jest odtworzeniem treści aktu notarialnego, którego zgodność poświadcza notariusz.