Testament

Testament jest rozporządzeniem własnym majątkiem na wypadek śmierci. Aby testament mógł zostać sporządzony przez notariusza, musi on ocenić stan zdrowia spadkodawcy – nie może on budzić wątpliwości co do jego poczytalności.

Testamenty są oświadczeniami woli i pozwalają na podjęcie decyzji o dysponowaniu dalszym majątkiem albo jego częścią w przypadku śmierci spadkodawcy. Testament zamyka możliwość spierania się spadkobierców o pozostawiony spadek, a jeśli będzie zawierał zapisy windykacyjne, stanie się jednocześnie notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Aby uniknąć podważenia testamentu spisanego własnoręcznie, warto wpisać go do Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT), aby mógł zostać złożony w depozycie notarialnym. W tym celu należy sporządzić u notariusza akt notarialny w formie testamentu. To kancelaria notarialna odpowiada za zarejestrowanie testamentu w NORT, spadkodawca powinien otrzymać od notariusza poświadczenie swojej woli.

Kto może sporządzić testament?

W Polsce prawo dokładnie precyzuje, kto może sporządzić testament:

  • osoba, która ma ukończone 18 lat lub 16 – o ile zawarła związek małżeński,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest ubezwłasnowolniona,
  • testament musi zawierać własnoręcznie złożony podpis.

Testament można złożyć tylko indywidualnie – nie ma możliwości prawnej na spisanie testamentu zbiorowego. Niezależnie od daty sporządzenia testamentu, nigdy nie straci on ważności. Oryginał dokumentu będzie przechowywany przez 10 lat w kancelarii notarialnej, a następnie zostanie przekazany do Sądu Rejonowego, do Wydziału Ksiąg Wieczystych.